Users Online: 762 Home Print this page Email this page Small font sizeDefault font sizeIncrease font size
 

 

Home About us Editorial board Search Ahead of print Current issue Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login 
     

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Prevalence of nonalcoholic fatty liver disease in an adult population in a rural community of Haryana, India

Majumdar Anindo, Misra Puneet, Sharma Sanjay, Kant Shashi, Krishnan Anand, Pandav Chandrakant S

Year : 2016| Volume: 60| Issue : 1 | Page no: 26-33

   This article has been cited by
 
1 Non-alcoholic Fatty Liver Disease in South Asians: A Review of the Literature
Sital Singh,Gabriela N. Kuftinec,Souvik Sarkar
Journal of Clinical and Translational Hepatology. 2017; XX(XX): 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Nonalcoholic Fatty Liver Disease and Associated Metabolic Risks of Hypertension in Type 2 Diabetes: A Cross-Sectional Community-Based Study
Xiaoying Ding,Ying Xu,Yufan Wang,Xiaohua Li,Chunhua Lu,Jing Su,Yuhang Ma,Yuting Chen,Yanhua Yin,Lijun Zhang,Yong Wu,Yaqiong Jin,Lijun Zheng,Songmei Xu,Xiuli Zhu,Jilin Ma,Lihua Yu,Junyi Jiang,Naisi Zhao,Qingwu Yan,Andrew S. Greenberg,Qianfang Huang,Qian Ren,Haiyan Sun,Mingyu Gu,Li Zhao,Yunhong Huang,Yijie Wu,Chunxian Qian,Yongde Peng
International Journal of Endocrinology. 2017; 2017: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 New Trends on Obesity and NAFLD in Asia
Jian-Gao Fan,Seung-Up Kim,Vincent Wai-Sun Wong
Journal of Hepatology. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article