Users Online: 1601 Home Print this page Email this page Small font sizeDefault font sizeIncrease font size
 

 

Home About us Editorial board Search Ahead of print Current issue Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login 
     

    Article Cited by others

BRIEF RESEARCH ARTICLE

Clinical profile of hand, foot, and mouth disease and its associated complications among children in Shimoga City, southern Karnataka: A hospital-based study

Kumar Vikram S, Budur Sangeeta V, Odappa Girish H, Bankolli Shambulinga Y, Rao Anand P

Year : 2015| Volume: 59| Issue : 2 | Page no: 141-144

   This article has been cited by
 
1 Forecast and early warning of hand, foot, and mouth disease based on meteorological factors: Evidence from a multicity study of 11 meteorological geographical divisions in mainland China
Qi Gao,Zhidong Liu,Jianjun Xiang,Michael Tong,Ying Zhang,Shuzi Wang,Yiwen Zhang,Liang Lu,Baofa Jiang,Peng Bi
Environmental Research. 2021; 192: 110301
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Description of non-polio enteroviruses identified in two national surveillance programmes in South Africa
Wayne Howard,Dana Savulescu,Leigh Berrie,Adrian J. Puren
Southern African Journal of Infectious Diseases. 2020; 35(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 The application of meteorological data and search index data in improving the prediction of HFMD: A study of two cities in Guangdong Province, China
Shaoxing Chen,Xiaojian Liu,Yongsheng Wu,Guangxing Xu,Xubin Zhang,Shujiang Mei,Zhen Zhang,Michael OśMeara,Mary Clare OśGara,Xuerui Tan,Liping Li
Science of The Total Environment. 2019; 652: 1013
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Epidemiological characteristics of severe cases of hand, foot, and mouth disease in Guangdong, China
Zhicheng Du,Wangjian Zhang,Dingmei Zhang,Shicheng Yu,Yuantao Hao
Biostatistics & Epidemiology. 2018; : 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Hand, Foot and Mouth Disease in the Andaman Islands, India
Surya Palani,Muruganandam Nagarajan,Ashok Kumar Biswas,Rajesh Reesu,Vijayachari Paluru
Indian Pediatrics. 2018; 55(5): 408
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Genetic characterization of enterovirus strains identified in Hand, Foot and Mouth Disease (HFMD): Emergence of B1c, A, C1 subgenotypes of CVA16, CVA6, and EV71 strains in India
Nital N. Ganorkar,Pooja P. Fulmali,Sanjay S. Tikute,Varanasi Gopalkrishna
Infection, Genetics and Evolution. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Quantifying the adverse effect of excessive heat on children: An elevated risk of hand, foot and mouth disease in hot days
Wangjian Zhang,Zhicheng Du,Dingmei Zhang,Shicheng Yu,Yuantao Hao
Science of The Total Environment. 2016; 541: 194
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Epidemiological Features of Hand, Foot and Mouth Disease during the Period of 2008Ė14 in Wenzhou, China
Zu-Mu Zhou,Yi Xu,Cai-Song Hu,Qiong-Jiao Pan,Jing-Jiao Wei
Journal of Tropical Pediatrics. 2016; : fmw070
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article